Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Tài sản của doanh nghiệp là gì? Có những loại tài sản doanh nghiệp nào?
Tài sản doanh nghiệp là gi?

Đặc điểm của tài sản dài hạn

giá trị đã khấu hao tài sản, trước tiên cần xác định tài sản là gì. Tài sản là những thứ được một tổ chức sử dụng để thực hiện công việc, sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện các hoạt động của tổ chức. Tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị đối với một tổ chức.

Tài sản của doanh nghiệp là gì?

Tài sản của pháp nhân

Tài sản pháp nhân là t

Tài sản của pháp nhân

và hữu hình. Chẳng hạn như tài khoản ngân hàng, bất động sản và các tòa nhà, bằng sáng chế và nhãn hiệu, bản quyền và kiểu dáng công nghiệp. Loại tài sản này được sử dụng và kiểm soát bởi pháp nhân. Đóng vai trò như một tư cách pháp nhân.

Khái niệm tài sản là gì?
Khái niệm tài sản là gì?

Tài sản là tất cả các nguồn lực kinh tế được nắm giữ và sử dụng. Nhằm thực hiện mục đích mà đơn vị được thành lập. Các tài sản đó bao gồm tài khoản ngân hàng, bất động sản, bằng sáng chế và bản quyền,… Tài sản là nguồn thu nhập mà pháp nhân nhận được để sử dụng các dịch vụ do mình cung cấp. Sử dụng để thanh toán các chi phí phát sinh trong quá trình mua lại và duy trì hoạt động.

Tài sản doanh nghiệp

Có thể hiểu rõ tài sản của doanh nghiệp là vật có thật, là tiền, giấy tờ có giá trị bằng tiền và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng vào các hoạt động của mình. Tài sản của doanh nghiệp có thể bao gồm: tiền mặt, chứng khoán, trụ sở chính, nhà cửa, công trình xây dựng, máy móc thiết bị,

Tài sản doanh nghiệp

u, mạng lưới khách hàng …

Tài sản doanh nghiệp là gi?
Tài sản doanh nghiệp là gi?

Hình thức tài sản của doanh nghiệp được chia thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Căn cứ vào vai trò của tài sản đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Phân thành tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản luân chuyển. Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ công sức đóng góp của các chủ doanh nghiệp. Do doanh nghiệp tự tích lũy từ hoạt động kinh doanh. Tài sản doanh nghiệp được biểu hiện dưới dạng vật chất (tài sản hữu hình) như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, hàng hóa, ô tô,…. Hoặc không ở dạng vật chất (tài sản vô hình). Chẳng hạn như quyền sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, bằng sáng chế, nhãn hiệu,…

Cách phân loại tài sản của doanh nghiệp

Như đã nói ở nội dung trên, tài sản doanh nghiệp sẽ được phân chia thành:

 • Tài sản cố định: Nhà cửa, máy móc, thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải
 • Các loại nguyên vật liệu (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu)
 • Công cụ, dụng cụ
 • Hàng hoá, thành phẩm
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Tiền mặt
 •  Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu)
 • Các khoản nợ phải thu: Phải thu của khách hàng, tạm ứng, phải thu nội bộ, phải thu khác…
 • Tài sản cố định vô hình khác: Quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình phần mềm, quyền sử dụng đất,…
Các loại tài sản trong doanh nghiệp
Các loại tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản ngắn hạn là gì ?

Tài sản của doanh nghiệp có thời gian sử dụng ngắn, bình quân 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Có giá trị sử dụng thấp được gọi là tài sản ngắn hạn. Đây là những khoản đầu tư trong thời gian ngắn vào doanh nghiệp. Đảm bảo khả năng thanh toán, khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tránh lãng phí tài sản sau quá trình luân chuyển.

Tài sản ngắn hạn thường được biểu hiện dưới các hình thức phổ biến như: tiền mặt, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho (nguyên liệu, vật tư, hàng hoá …), phiếu thu và các tài sản khác. các khoản đầu tư ngắn hạn.

Hình thái của tài sản doanh nghiệp ngắn hạn

Các khoản đầu tư ngắn hạn khác bao gồm các khoản như đầu tư vào chứng khoán. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn. Sử dụng để bù đắp khoản lỗ thực tế của các khoả

Tài sản ngắn hạn là gì ?

ign: justify;">Đầu tư tài chính ngắn hạn là các khoản đầu tư ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhằm mục đích thu lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn nhanh thường là trong một chu kỳ kinh doanh.

Hàng tồn kho là tài sản của doanh nghiệp sử dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh hoặc để bán trong thời gian ngắn hạn của doanh nghiệp, bao gồm: hàng hóa mua đang đi đường; nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi đi bán, hàng gửi kho của doanh nghiệp.

Hình thái của tài sản doanh nghiệp ngắn hạnption id="caption-attachment-6534" class="wp-caption-text">Các loại tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn có gì?

Các khoản phải thu ngắn hạn là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân chủ quan từ các cá nhân, đơn vị mà số tài sản này bị chiếm đoạt “hợp pháp” hoặc “trái pháp luật”. Doanh nghiệp có trách nhiệm thu các khoản này, bao gồm: phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu về thuế GTGT, dự phòng phải thu khó đòi.

Các tài sản ngắn hạn khác là những giá trị tài sản trong các khoản cầm cố, tạm ứng, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, các khoản chi phí trả trước ngắn hạn.

Tài sản của doanh nghiệp dài hạn

Khác với tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn có tuổi thọ rất cao. Chúng là những tài sản được sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng có giá trị lớn và chúng tạo thành giá trị cho doanh nghiệp.

Tài sản dài hạn bao gồm: tài sản cố định, các khoản phải thu dài hạn, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, bất động sản đầu tư và các loại tài sản dài hạn khác.

Hình thái của tài sản doanh nghiệp dài hạn

Tài sản cố định được xác định là tài sản có giá trị lớn, có thể sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh khác n

Tài sản ngắn hạn có gì?

nếu được pháp luật Việt Nam công nhận. Tài sản cố định được phân thành hai loại:

 • Tài sản cố định hữu hình là những tài sản tham gia vào chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nhưng được giữ nguyên về hình thái vật chất. Trong trường hợp này, nguyên giá của tài sản là hơn 30.000 đồng. Nó phải có thời gian sử dụng từ một năm trở lên và giá trị lợi ích thu được từ việc sử dụng nó phải lớn hơn không. Tài sản cố định bao gồm: nhà cửa, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải,…
 • Tài sản cố định vô hình bao gồm những tài sản không có hình thái vật chất và không có hình thái vật chất. Ví dụ về tài sản cố định vô hình bao gồm: bằng sáng chế, phát minh, bản

  Tài sản của doanh nghiệp dài hạn

  với một công ty vì chúng có khả năng tạo ra dòng tiền.
Tài sản cố định của doanh nghiệp
Tài sản cố định của doanh nghiệp
<

Hình thái của tài sản doanh nghiệp dài hạn

-align: justify;">Các khoản phải thu dài hạn là các tài sản tài chính mà doanh nghiệp nợ khách hàng của mình. Các nghĩa vụ này có thời hạn thanh toán trên 12 tháng. Chúng bao gồm: phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu dài hạn từ nguồn nội bộ, vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, phải thu về các khoản cho vay.

Đầu tư tài chính dài hạn là các khoản đầu tư ra bên ngoài của doanh nghiệp có thời gian thu hồi vốn dài, thường trên 1 năm nhằm mục đích sinh lời. Các khoản đầu tư đó là: đầu tư vào công ty con; đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh; đầu tư dài hạn khác và dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn – được sử dụng để ghi nhận các biến động về giá, tăng hoặc giảm giá trị, tổn thất của chứng khoán đầu tư dài hạn và tổn thất của khoản đầu tư dài hạn khác.

Bất động sản đầu tư là một phần bất động sản mà một người sở hữu với mục đích tạo ra lợi nhuận. Từ việc bán hoặc cho thuê bất động sản đó. Ví dụ, một ngôi nhà mà một gia đình đang sống là bất động sản đầu tư. Nó được mua với mục đích sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản đó để trả cho các chi phí thế chấp và bảo trì.

KẾT

Những thông tin về tài sản của doanh nghiệp đã được Kế Toán Tân Thuế Việt tổng hợp. Mong rằng đã giúp bạn hiểu thêm về các vấn đề doanh nghiệp. Nếu cần giải đáp thắc mắc gì, khách hàng vui lòng liên hệ với Tân Thuế Việt để được hỗ trợ.

KẾT

Leave a Reply

08.5759.8368