Kế Toán Tân Thuế Việt > Blog > Tin tức > Chứng từ kế toán trong doanh nghiệp có những loại nào?
Chứng từ liên quan đến mua hàng và bán hàng

Chứng từ kế toán là gì?

Một trong những thuật ngữ kế toán mà không phải ai cũng biết. Chứng từ kế toán là gì? Theo luật kế toán, đây là những loại giấy tờ hoặc các vật mang thông tin ghi nhận, phản ánh các nội dung về kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tiến độ của những vấn đề này đã được hoàn thành. Kế toán viên sẽ căn cứ vào những chứng từ này để ghi sổ kế toán.

Khái niệm chứng từ kế toán
Khái niệm chứng từ kế toán

Điều 16 Luật Kế toán 2015 đã quy định về nội dung chứng từ bao gồm:

+ Tên và số hiệu của chứng từ.

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ.

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ.

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ.

+ Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ.

+ Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định nêu trên. Tùy theo từng loại chứng từ sẽ có thể có thêm những nội dung khác.

Các loại chứng từ kế toán doanh nghiệp

Vai trò của chứng từ kế toán là căn cứ để ghi chép, hạch toán, kế khai và các nghiệp vụ kinh tế khác. Hoạt động kế toán của doanh nghiệp sẽ gắn liền với các loại chứng từ. Do đó, mỗi doanh nghiệp sẽ có một hệ thống chứng từ riêng. Phân loại chứng từ thì có nhiều loại khác nhau. Thông thường sẽ có hai loại chứng từ chính:

  • Hệ thống chứng từ hướng dẫn
  • Hệ thống chứng từ bắt buộc
  • Phân loại các hệ thống chứng từ mà doanh nghiệp sử dụng
    Phân loại các hệ thống chứng từ mà doanh nghiệp sử dụng

Trong đó, các loại chứng từ kế toán doanh nghiệp phải sử dụng sẽ bao gồm:

Chứng từ kế toán liên quan đến tiền mặt

Các chứng từ mà doanh nghiệp có liên quan đến tiền mặt ghi sổ cái tài khoản 111 bao gồm :

Chứng từ kế toán liên quan đến ngân hàng

Các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện tại ngân hàng như: rút, gửi tiền ngân hàng, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi… Bởi thế khi ghi sổ cái tài khoản 112 liên quan đến tiền gửi ngân hàng sẽ cần căn cứ trên các chứng từ kế toán như: giấy báo nợ, giấy báo có, Sec rút tiền mặt, giấy ủy nhiệm chi…

Chứng từ liên quan đến tiền lương

Trong kế toán doanh nghiệp, việc hạch toán tiền lương sẽ được ghi chép và theo dõi trên sổ kế toán tài khoản 334. Các ch

Chứng từ kế toán liên quan đến ngân hàng

ảo hiểm xã hội, bảng thanh toán tiền lương thưởng…

Chứng từ liên quan đến mua hàng và bán hàngChứng từ liên quan đến tiền lươnghải sử dụng

Chứng từ liên quan đến mua hàng và bán hàng

Hoạt động mua hàng và bán hàng sẽ căn cứ vào các chứng từ sau: phiếu nhập kho (01-VT), phiếu xuất kho (02-VT), hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào/ đầu ra, biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản kiểm kê hàng hóa…

Chứng từ kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh

Doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được kế toán phản ánh và ghi sổ trên các tài khoản số hiệu loại 5 (511, 515, 521) và loại 6 (611, 621, 622, 623, 627, 631, 632, 635, 641, 642). Hạch toán kế toán sẽ căn cứ vào các phiếu kế toán (phiếu thu, phiếu chi…), hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thường…

Chứng từ liên quan đến mua hàng và bán hàng

style="width: 600px" class="wp-caption aligncenter">Các quy định về khi sử dụng chứng từ cho doanh nghiệp Chứng từ kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanhigure>

Chứng từ kế toán được lập tuân theo một quy chuẩn chung. Những quy định đó bao gồm:

  • Các chứng từ phải thể hiện trung thực và đầy đủ các nội dung về: ngày tháng, số hiệu chứng từ, tên cá nhân đơn vị lập/nhận chứng từ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chữ ký của người lập, người duyệt và người có liên quan đến chứng từ kế toán đó…
  • Các loại chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ số liên. Tuyệt đối không được tẩy xóa hay sửa chữa. Khi lập sai chứng từ cần gạch bỏ không được xé rời ra khỏi quyển.
  • Tuyệt đối không ký chữ ký khống, không duyệt những chứng từ không có tính trung thực. GIám đốc, thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng chỉ ký duyệt khi đã kiểm tra và xác minh tính chính xác của các thông tin ghi trên chứng từ kế toán.
  • Vai trò của chứng từ kế toán là đảm bảo tính pháp lý của các số liệu được ghi chép và phản ánh trong sổ kế toán. Giúp các chủ doanh nghiệp kiểm tra hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó đưa ra định hướng phát triển chiến lược cũng như làm căn cứ giải quyết tranh chấp nếu có.

Những thông tin bổ ích về chứng từ kế toán trên đây. Hy vọng đã cung cấp cho khách hàng những thông tin bổ ích. Theo dõi Kế Toán Tân Thuế Việt để biết thêm những thông tin hay khác về dịch vụ kế toán và các dịch vụ dành cho doanh nghiệp khác.

Leave a Reply

08.5759.8368